วิทยาลัยเทคนิคนครพนม นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ สิบเอกโกศล โสดา คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนชุมชน คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนผู้ปกครอง และ คณะกรรมการฝ่ายผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ได้จัดการประชุมพิจารณาค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพืนฐาน (ภาคี 4 ฝ่าย) โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิจารณาค่าใช้จ่ายและเนื้อหาจากหนังสือที่ใช้ในการเรียน การศึกษา